ارسال عکس

لطفا برای ارسال عکس به نکته‌های زیر توجه فرمائید:

  • عکس ها را با ذکر لوکیشن ( نام مزرعه، روستا و …) برای ما ارسال کنید
  • از ارسال عکس‌های دیگران بدون اجازه از آنها خوداری کنید
  • عکس‌‌ها را بدون هر گونه نوشته یا واترمارک ارسال کنید
  • نام عکاس و ارسال کننده عکس را ذکر کنید

بعد از انتخاب اجازه دهید عکس‌ها به طور کامل آپلود شده و سپس بر روی دکمه ارسال تصاویر کلیک کنید.

    • حجم هر عکس‌ به تنهایی نباید بیشتر ۲ مگابایت باشد.
    • در هر بار می توانید ۱ تا ۸ عکس را انتخاب و برای ما ارسال نمائید.
  •